Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.  Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja in poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pa so tudi dodatna informacija o znanju učencev.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Od  šolskega leta  2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz:

  • slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih,
  • matematike in
  • prvega tujega jezika

 

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

 

Koledar za izvedbo NPZ (povzet po RIC)

 6.razred

Torek, 4. maj 2021 Slovenščina

Četrtek, 6. maj 2021 Matematika

Ponedeljek, 10. maj 2021 Tuji jezik

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo v publikaciji na spletni strani:

Informacije za učence in starše  2020/21:

https://www.ric.si/mma/info%202018%20Slovenska/2018082810452356/

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave