Katalog informacij javnega značaja

Osnovna šola I Murska Sobota
Štefana Kovača 32
9000 Murska Sobota


Ravnateljica
: Tatjana Cesnik
Tel. ravnateljica: 02 / 537 – 14 – 61
Tel. tajništvo: 02 / 537 – 14 – 60

Računovodstvo: SOVIZ M. Sobota, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota

Št. žiro računa: 0A1280-6030671042
Davčna številka: SI28051076
Spletna stran: http://www.osenams.si/

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 1. Naziv zavoda: Osnovna šola I Murska Sobota
2. Odgovorna oseba: Tatjana Cesnik, ravnateljica
3. Datum prve fizične objave kataloga na oglasni deski:

 

1. april 2008

4. Datum zadnje spremembe: 04.1.2019
5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osenams.si/
6. Katalog je v fizični obliki dostopen v tajništvu zavoda na naslovu: Osnovna šola I
Štefana Kovača 32
9000 Murska Sobota
7.  Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije: Ravnateljica: Tatjana Cesnik, prof. soc. ped.
E-naslov: tanja.cesnik(@)osenams.siTelefonska številka: 02 / 537 – 14 – 61

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA


1) Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnateljica, strokovni organi zavoda in svet staršev.
2) Drugi podatki:

Ravnateljica:

Tanja Cesnik, prof. ped. in soc.
Telefon: 02 / 537 – 14 – 61
E-pošta: tanja.cesnik(@)osenams.si

Pomočnik ravnateljice:

Aleš Benko, prof. kem. in soc.
Telefon: 02 / 537 – 14 – 68

E-pošta: ales.benko(@)osenams.si

Šolska svetovalna služba:

Melita Čeleš, univ. dipl. soc. ped.
Telefon: 02 / 537 – 14 – 68
E-pošta: melita.celes(@)osenams.si

mag. Renata Krajnc Vöröš

Telefon: 02 / 537 – 14 – 63
E-pošta: renata.kranjc-voros(@)osenams.si

Poslovna sekretarka:

Stanka Pihlar
Telefon: 02 / 521 – 13 – 42

 

3) Organigram

Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Ravnateljica: Tanja Cesnik, prof. ped. in soc.
Telefon: 02 / 537 – 14 – 61
E-pošta: tanja.cesnik(@)osenams.si

 1. Delovno področje:
 2. vzgoja in izobraževanje na področju osnovnošolskega splošnega izobraževanja,
 3. storitve menz,
 4. oddajanje prostorov v najem in
 5. prevozi s kombijem.

 

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Povezave na državni register predpisov

Ministrstvo za šolstvo in šport (www.mss.gov.si)
Uradni list RS (www.uradni-list.si)
Državni zbor (www.dr-rs.si)
Občina ustanoviteljica: Mestna občina Murska Sobota (http://www.murska-sobota.si/)

 1. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda
 • Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto,
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu in
 • Finančni načrt za posamezno leto.
 1. Seznam uradnih evidenc – register zbirk osebnih podatkov

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA

 1. Evidenca zaposlenih delavcev
 2. Evidenca o plači zaposlenega delavca
 3. Evidenca o poškodbah pri delu
 4. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih
 5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.
 6. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
 7. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 8. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 9. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 10. Evidenca učencev, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane

Zavod ne vodi drugih zbirk podatkov.

Seznam posameznih internih aktov:

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
 • Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017
 • Publikacija zavoda za šolsko leto 2017/2018
 • Poročilo o realizaciji LDN 2016/2017
 • Hišni red
 • Vzgojni načrt
 • Pravila šolskega reda
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravila zavoda OŠ I Murska Sobota
 • Poslovnik sveta šole
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad
 • Pravilnik o kriterijih za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano
 • Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi
 • Izjava z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Register tveganja
 • Pravilnik o popisu
 • Sklep o hrambi pečatov
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 • Pravila šolskega sklada OŠ I Murska Sobota

 

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Poleg dostopa prek spleta je možen še fizični dostop na lokaciji Osnovne šole I Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota v času uradnih ur od ponedeljka do petka v tajništvu šole.

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • vsak delovnik v času uradnih ur od 7.00 do 15.00.

 

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda in
 • dostop po elektronski poti

 

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva,
 • telefon in
 • elektronska pošta.


Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti in
 • vložitev zahteve po elektronski pošti (oims@guest.arnes.si).

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov: oims@guest.arnes.si.

 

 1. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja
Za posredovanje IJZ se zaračunavajo materialni stroški po stroškovniku, ki j objavljen v zgoraj objavljeni uredbi.

 

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam je v pripravi.