Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA
Ulica Štefana Kovača 32
9000 Murska Sobota

 

Tajništvo 02 521 13 42
02 537 14 60
Tatjana Cesnik, pedagoginja 02 537 14 68
Melita Čeleš, pedagoginja 02 537 14 68
Renata Kranjc Vöröš, pedagoginja 02 537 14 63
Elektronski naslov info@osenams.si
Identifikacijska številka SI (davčna številka) SI28051076
Številka transakcijskega računa 01280-6030671042
Računovodstvo Javni zavod VIZ Murska Sobota
Trstenjakova 73
Tel.: 02/522 34 86, 02/522 34 87
Matična številka: 5640245

 

Ustanovitelj

Ustanovitelj OŠ I Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota. Ustanoviteljeve pravice izvršuje Mestni svet občine Murska Sobota.

Šolski okoliš

Šolski okoliš je določen z aktom o ustanovitvi. Zajema del mesta Murska Sobota in okoliške vasi: Kupšinci, Veščica, Polana, Černelavci, Martjanci, Markišavci, Nemčavci, Noršinci in Pušča kot skupni šolski okoliš vseh osnovnih šol v mestu.

Prostorski pogoji, organizacijska shema

Šolski prostor zajema šolsko stavbo, telovadnico in športno dvorano, atletski stadion, pripadajoča igrišča, dvorišče, zelenice in poti. Notranjih površin je 8231 m2 in zunanjih 20895m2.ZACIJSKA SHEMA

Ravnatelj

Šolo upravljata ravnatelj Aleš Benko in Svet zavoda, ki ima štiriletni mandat.


Svet zavoda

ima pristojnosti, ki so določene z zakonom (48. člen ZOFVI). Imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni tematiki, odloča o pritožbah.

Trenutno ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Imenovani so izvoljeni za dobo štirih let.

Predstavniki ustanovitelja: Štefan Küplen, Bernardka Ružič, Jože Šadl.

Predstavniki šole: dr. Slavko Buček, Irena Varga Dervarič, Melita Bukvič, Tomaž Buzeti, Stanka Ploj.

Predstavniki staršev: Rajka Ficko, Nina Merica, Nataša Meolic.

Predsednik Sveta zavoda: dr. Slavko Buček.

 

Svet staršev

ima pristojnosti, ki so določene z zakonom (66. člen ZOFVI). Organiziran je z namenom uresničevanja interesov staršev v šoli. Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

V tem šolskem letu je predsednik sveta staršev Tomaž Trajbarič.


Strokovni organi zavoda so:

  • učiteljski zbor – sestavljajo ga strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovih izvedbah v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. člen ZOFVI);
  • oddelčni učiteljski zbor – sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom;
  • razrednik – vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom;
  • strokovni aktivi – sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajuje merila za ocenjevanje, dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela in opravljajo druge naloge.

 

 Šolska skupnost učencev

Pravica vseh otrok, biti slišan, zaslišan in vprašan, predstavlja eno izmed temeljnih vrednot Konvencije o otrokovih pravicah. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posamezne oddelčne skupnosti.

Skupnost učencev šole opravlja naloge za katere se učenci in mentor dogovorijo na uvodnem sestanku v mesecu septembru.

Naloge šolske skupnosti so:

  • aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela;
  • sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učencev;
  • spremljanje pravic in dolžnosti učencev ter upoštevanje in uresničevanje hišnega reda šole;
  • načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralnih, dobrodelnih, okoljevarstvenih).

Mentorica šolske skupnosti je mag. Renata Kranjc Vöröš.

Tudi v tem šolskem letu bo šolska skupnost prevzela organizacijo in izvedbo Otroškega parlamenta, ki bo potekal pod naslovom Šolstvo in šolski sistem.