Predstavitev programa

V šolskem letu 2022/2023 v celoti izvajamo 9-letni osnovnošolski program.

 • Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel prenovljene ali nove učne načrte za vse predmete v devetletni OŠ. V njih so predvsem posodobljeni cilji oz. vsebine.

 • V nove učne načrte so vgrajene različne metode in oblike poučevanja, ki naredijo pouk bolj raznolik in zanimiv. Tudi v učnih načrtih za učence višjih razredov je še posebej velik poudarek na eksperimentalnem in problemskem učenju.

 • Otroci so pri vstopu v šolo (tako kot v večini držav z visoko razvitim šolskim sistemom) stari od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev.

 • Učenci imajo v 1. razredu osnovne šole pri polovici ur pouka dodatno učiteljico, ki je praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok.

 • Znanje učencev se v celotnem prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ocenjuje opisno.

 • Učenci začnejo, podobno kot v drugih evropskih državah, z učenjem tujega jezika v četrtem razredu, torej pri približno 10-ih letih, drugi tuji jezik pa si lahko izberejo v zadnjih treh letih kot izbirni predmet.

 • Ob koncu drugega in tretjega obdobja devetletne osnovne šole se znanje učencev preverja pisno z nacionalnim preverjanjem znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

 • V devetletni program OŠ se v skladu z odločbo o usmeritvi vključujejo učenci s posebnimi potrebami.

 • Ugotavljanje nadarjenosti pri učencih v skladu s Konceptom o nadarjenih učencih v OŠ.

 • Izbirni predmeti.

 • Oblike diferenciacije.

 • Učenci od 3. do 9. razreda so ocenjeni s številčnimi ocenami pri vseh predmetih, ob koncu šolskega leta pa se več ne določi splošni učni uspeh.

Vse podrobnosti lahko najdete na svetovnem spletu:

http://www.mss.gov.si/ spletna stran Ministrstva za šolstvo

http://www.zrss.si/ spletna stran Zavoda RS za šolstvo

OBVEZNI  PREDMETNIK  9-LETNE OŠ

Predmeti število ur tedensko v razredih skupaj ur predmeta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3 796,0
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
Družba 2 3 175,0
Geografija 1 2 1,5 2 221,5
Zgodovina 1 2 2 2 239,0
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 1 1 70,0
Spoznavanje okolja 3 3 3 315,0
Fizika 2 2 134,0
Kemija 2 2 134,0
Biologija 1,5 2 116,5
Naravoslovje 2 3 175,0
Naravoslovje in tehnika 3 3 210,0
Tehnika in tehnologija 2 1 1 140,0
Gospodinjstvo 1 1,5 87,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
Izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1 204,0
Izbirni predmet 2 1 1 1 102,0
Izbirni predmet 3 1 1 1 102,0
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5
Skupaj vseh ur 7907,5

 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

Dodatni in dopolnilni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Za učence  je podaljšano bivanje organizirano v skladu s pisnimi izjavami staršev o potrebi bivanja njihovih otrok v organiziranem varstvu. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri interesnih in sprostitvenih dejavnostih, naredijo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka domov samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.

Šola z uvedbo 9-letke organizira tudi jutranje varstvo za učence 1. razreda (po potrebi pa tudi 2. razreda). V dogovoru z zainteresiranimi starši bo le-to organizirano od 6. ure do pričetka pouka.

Oblike diferenciacije

Manjše učne skupine

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).

V 4., 5., 6. in 7. razredu se lahko pri slovenščini, matematiki in angleščini pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu se pri vseh urah slovenščine, angleščine in matematike pouk lahko organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. Če zaradi majhnega števila učencev to ni mogoče, učitelj, pri pouku in pri drugih oblikah dela, delo z učenci diferencira glede na njihove zmožnosti.

Medpredmetno povezovanje

Medpredmetno  povezovanje stremi k povezovanju znanj in s tem ciljev znotraj enega predmeta in med različnimi predmeti. Je eden od možnih pristopov pri poučevanju. Prilagojen je načinu mišljenja učencev, saj znanje učenci tako dojemajo bolj celostno.

V tem šolskem letu bomo izvajali posamezne elemente medpredmetnega povezovanja pri posameznih predmetih in v okviru posameznih učnih ur.

Izbirni predmeti

Šola ponudi učencem nabor predmetov iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega področja. Učenec izbere dve uri pouka tedensko lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Zakonodaja omogoča, da je na željo staršev učenec lahko v celoti ali delno oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

V letošnjem šolskem letu so učenci od 7. do 9. razreda izmed ponujenih izbirnih predmetov izbrali sledeče:

A

retorika

A

turistična vzgoja

A

nemščina I, II, III

A

multimedija, računalniška omrežja, urejanje besedil;

A

daljnogledi in planeti; sonce, luna, zvezde; zvezde in vesolje;

A

šahovske osnove;

A

odkrivajmo preteklost našega kraja;

A

obdelava gradiv – les; obdelava gradiv – kovine;

A

glasbeni projekt;

A

izbrani šport; šport za sprostitev; in šport za zdavje.

Neobvezni izbirni predmeti

Letošnje šolsko leto so učenci izmed ponujenih neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. razredu izbrali:

  A

  nemščino – 4., 5. razred

  A

  angleščino – 4., 5., 6. razred

  A

  računalništvo – 4., 5., 6. razred

  A

  šport – 4., 5., 6. razred

  A

  tehniko – 4., 5., 6. razred.

  V 1. razredu se kot neobvezni izbirni predmet izvaja tuji jezik. Učenci so si izbrali angleščino (2 skupini) in nemščino (1 skupina).

   Dejavnosti ob pouku

   Dodatni pouk

   Namenjen je učencem, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje pri posameznih predmetih, se ukvarjati z raziskovalnim delom, delno pa tudi pripravam na tekmovanja iz različnih predmetnih področij.

   Izvajal se bo po urniku, ki ga bodo učenci dobili v mesecu septembru.

   Delo z nadarjenimi

   Pravica vsakega otroka je, da napreduje po svojih sposobnostih, dolžnost staršev in učiteljev pa, da jih pri tem spodbujamo in jim pomagamo. Posebne sposobnosti učencev bomo na šoli razvijali z diferenciacijo pouka, z dodatnim poukom, z delom v interesnih dejavnostih ter v okviru dni dejavnosti, pripravljali in vključevali jih bomo na razna tekmovanja, jih usmerjali v raziskovalno delo ter jim ponudili tabore za nadarjene. Prav tako bomo izvajali naloge po Konceptu dela z nadarjenimi učenci v 9-letni osnovni šoli, ki je objavljen na spletni strani šole.

   Dopolnilni pouk

   Vanj vključujemo učence, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago snovi in pomoč učitelja za lažjo osvojitev temeljnih učnih ciljev.

   Izvajal se bo po urniku, ki ga bodo učenci dobili v mesecu septembru.

   Individualna pomoč

   Učencem s specifičnimi učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami, ki bodo delali po individualiziranem programu v skladu z odločbo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, bodo nudili pomoč – mobilni specialni pedagogi, socialna pedagoginja in učitelji različnih strokovnih področij.

   Kolesarski izpit

   Za učence 5. razreda vsako leto organiziramo kolesarske izpite. Tako najprej opravijo teoretični del, kateremu sledi še praktična vožnja s kolesi. V tem šolskem letu bomo izvedli kolesarske izpite tudi za učence 4. razreda, in sicer teoretični del izpita.

   Tečaj plavanja

   V okviru obveznega programa organiziramo plavalni tečaj za učence 3. razreda, ki bo potekal v mesecu septembru.

    

   Projekti

   • Zdrava šola
   • Rastem s knjigo
   • EKO šola kot način življenja
   • Erasmus +

   Prednostne naloge

   • Formativno spremljanje znanja
   • Spremljanje učinkov uvajanja BUS v pouk od 1. – 9. r.
   • Povezovanje strokovnih aktivov po vertikali
   • Preverjanje in ocenjevanje znanja, upoštevajoč prilagoditve
   • Spremljanje učinkovitosti izvajanja VN

   Dodatna ponudba šole

   • Strnjena izvedba dni dejavnosti za učence 4. razreda / Pohorje
   • Poletna šola plavanja za učence 5. razreda
   • Zimska šola v naravi, Rogla – tečaj smučanja za učence 6. razreda
   • Nadaljevalni tečaj smučanja za učence od 7. – 9. razreda na Rogli
   • Naravoslovni teden za učence 7. razreda v CŠOD Soča Tolmin
   • Strnjena izvedba dni dejavnosti, taborjenje za učence 8. r. v Bohinju

   Šola v naravi

   Šola v skladu s sprejetim konceptom šole v naravi s strani Strokovnega sveta za splošno izobraževanje sama oblikuje program in ga organizira v soglasju s starši. Učenci se vanjo vključujejo prostovoljno.

   Pravilnik o financiranju šole v naravi, objavljen v Ur. l. RS, (61/2004 in 70/2008), določa elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca, predpisuje pa tudi višino sredstev za zagotavljanje sofinanciranja in subvencioniranja šole v naravi.

   Abonma

   Za vse učence šole organiziramo lutkovni oz. gledališko-lutkovni abonma. V okviru lutkovnega abonmaja si bodo učenci 1. razreda ogledali šest predstav, učenci od 2. do 9. razreda pa v okviru gledališko-lutkovnega abonmaja dve predstavi.

   Šolski zvonec

   Zap. ura Čas trajanja Odmor
   1.-3.r 4.-9.r

   8.00–8.20

   malica 1.–3. r.

   7.30-8.15

   predura

   1. 8.20–9.05 8.20–9.05 malica 4.–6. r.
   2. 9.10–9.55

   9.25–10.10 – II. triletje

   9.10-9.55 – III. triletje

   malica 7.–9. r.
   3. 10.05–10.50 10.20–11.05
   4. 10.55–11.40 11.10-11.55
   5. 10.45–12.30 12.00-12.45 kosilo (razredna stopnja)
   6. 12.35–13.20 12.50-13.35 kosilo, popoldanska malica (predmetna stopnja)
   7. 13.25-14.10 14.00–14.45

    

   Dostopnost