O šoli

Ustanovitelj Osnovne šole I Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota. Ustanoviteljeve pravice izvršuje Mestni svet občine Murska Sobota.

Šolo upravljata ravnatelj Aleš Benko in Svet zavoda.

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA

Naslov

Ulica Štefana Kovača 32

9000 Murska Sobota

Telefon

02 537 14 60

Telefon

02 521 13 42

E-pošta

info@osenams.si

Davčna številka

SI28051076

Matična številka

5640245000

Transakcijski račun

01280-6030671042

VREDNOTE

VIZIJA

“V prijetno urejeni šoli,
polni medsebojnega spoštovanja, razumevanja in iskrenosti,
ustvariti pogoje za pridobivanje kvalitetnega in uporabnega znanja.”

LET DELOVANJA

UČENCEV

ODDELKOV

STROKOVNIH DELAVCEV

TEHNIČNIH DELAVCEV

RAVNATELJ

Aleš Benko

telefon: 02 537 14 61
e-pošta: ales.benko@osenams.si

TAJNIŠTVO

Stanka Ploj
Monika Grbac

telefon: 02 537 14 60
e-pošta: info@osenams.si

POMOČNIK RAVNATELJA

Simon Hauko

telefon: 02 537 14 63
e-pošta: simon.hauko@osenams.si

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Tatjana Cesnik

telefon: 02 537 14 68
e-pošta: tanja.cesnik@osenams.si

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Melita Čeleš

telefon: 02 537 14 68
e-pošta: melita.celes@osenams.si

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

mag. Renata Kranjc Vöröš

telefon: 02 537 14 63
e-pošta: renata.kranjc-voros@osenams.si

ROID

Danilo Lebar

telefon: 02 537 14 62
e-pošta: danilo.lebar@osenams.si

KNJIŽNICA

Anita Šinko

telefon: 02 537 14 67
e-pošta: anita.sinko@osenams.si

KUHINJA

Milena Horvat

telefon: 02 537 14 65
e-pošta: kuhinja.osi@gmail.com

Šolski okoliš

Šolski okoliš je določen z aktom o ustanovitvi. Zajema del mesta Murska Sobota in okoliške vasi:

 • Kupšinci,
 • Veščica,
 • Polana,
 • Černelavci,
 • Martjanci,
 • Markišavci,
 • Nemčavci,
 • Noršinci in
 • Pušča

 

kot skupni šolski okoliš vseh osnovnih šol v mestu.

Svet zavoda

Ima pristojnosti, ki so določene z zakonom (48. člen ZOFVI). Imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni tematiki, odloča o pritožbah.

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Imenovani so izvoljeni za dobo štirih let.

 

Predstavniki ustanovitelja: Štefan Küplen, Bernarda Ružič, Jože Šadl.

Predstavniki šole: dr. Slavko Buček, Irena Varga Dervarič, Melita Bukvič, Tomaž Buzeti, Stanka Ploj.

Predstavniki staršev: Rajka Ficko, Nina Merica, Nataša Meolic.

Predsednik Sveta zavoda: dr. Slavko Buček.

Svet staršev

Ima pristojnosti, ki so določene z zakonom (66. člen ZOFVI).

Organiziran je z namenom uresničevanja interesov staršev v šoli. Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Predsednica sveta staršev je Nina Merica, namestnik je Andrej Bukovec.

Strokovni organi

Strokovni organi zavoda so:

 • učiteljski zbor – sestavljajo ga strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovih izvedbah v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. člen ZOFVI);
 • oddelčni učiteljski zbor – sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom;
 • razrednik – vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom;
 • strokovni aktivi – sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajuje merila za ocenjevanje, dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela in opravljajo druge naloge.

Šolska skupnost učencev

Pravica vseh otrok, biti slišan, zaslišan in vprašan, predstavlja eno izmed temeljnih vrednot Konvencije o otrokovih pravicah. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posamezne oddelčne skupnosti.

Skupnost učencev šole opravlja naloge za katere se učenci in mentor dogovorijo na uvodnem sestanku v mesecu septembru.

Naloge šolske skupnosti so:

 • aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela;
 • sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učencev;
 • spremljanje pravic in dolžnosti učencev ter upoštevanje in uresničevanje hišnega reda šole;
 • načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralnih, dobrodelnih, okoljevarstvenih).

Mentorica šolske skupnosti je mag. Renata Kranjc Vöröš.

Tudi v tem šolskem letu bo šolska skupnost prevzela organizacijo in izvedbo Otroškega parlamenta, ki bo potekal pod naslovom Šolstvo in šolski sistem.

Dostopnost