Projekti Erasmus+

Na šoli se ob sodelovanju s Centom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) aktivno vključujemo v mednarodne projekte Erasmus+. Trenutno se izvajajo trije projekti.

 

Open your doors to digital age (Erasmus+ KA229-1210FE55) (2019-2022)

Erasmus+ 2019-2021: Open Your Doors to Digital Age je dvoletni mednarodni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija. V njem poleg naše šole sodelujejo še šole iz Turčije, Portugalske, Španije in Italije. Namen projekta je postopno učenje robotike in kodiranja: kako sestaviti in programirati mikrokontroler Arduino. Vmes bomo tudi izvledli “odklopljene aktivnosti”, torej odmislili elektronske naprave in izvesti rekreativne in kulturne aktivnosti. Učenci bodo svoje izdelke tudi predstavljali na srečanjih na šolah v vseh državah.

Klikni za ogled prispevkov

 

 

Legends are back (Erasmus+) (2021-2023)

 

 

 

Združeni v medkulturnosti (Erasmus+ KA122-SCH) (2021-2023)

V svoj strateški razvoj prihodnosti želimo vključiti aktivnosti, ki bodo v našem šolskem prostoru pripomogle k boljšemu razvoju vseh učiteljev na medkulturnem dialogu ter enakovrednem obravnavanju različnih kultur, ver in etničnih skupin.

Svoja znanja iz izkušnje je potrebno deliti in prenesti na ostale učitelje in svetovalno službo, prav tako pa tudi v lokalno okolje. Ustrezen pristop je ključnega pomena, saj se morajo tematike obravnavati iz različnih zornih kotov, prav tako mora učitelj učence naučiti, da zgodovine ne smejo brati le iz strani zmagovalcev ali poražencev temveč si o določenih dogodkih ustvariti lastno objektivno sliko. Če želimo v lokalni okolici zmanjšati predsodke, moramo na njih gledati enakovredno. Učenci Romi so na naši šoli stalnica in pri nekaterih učencih je še zmeraj zaznati neenakopravnost in od doma prinesena večvrednost njihovega statusa. Čeprav tudi pri učencih Romih zaznavamo, da imajo predsodke o tem, da se njihovih otrok ne obravnava enakovredno. Pomembno vlogo ima tudi ustrezna uporaba IKT tehnologije ne le zgolj za splošno rabo, ampak tudi za specifično rabo – programiranje in kodiranje. Predvsem najti način, kak vključili dekleta in učence iz manj spodbudnih okolij v delo z različnimi programskimi orodji, da bi preprečili bariero različnih evropskih jezikov in tako najti skupni jezik v programskih jezikih.

Pri delu v razredu z uporabo IKT tehnologije učitelji opažamo, da imajo učenci ranljivih skupin pri uporabi le-teh večje težave kot ostali učenci. To se je še posebej izkazovalo v času šolanja na daljavo, zato bomo skušali zagotoviti poznavanje osnovnih digitalnih veščin, saj bi se tako starši lažje vključili v okolje ter spremljali otrokov napredek. Pri tem je pomembno, da imajo učenci že v izhodišču enake pogoje dela in napredka.

Učitelji se bodo udeležili strukturiranih tečajev v tujini, da si bodo pridobili dodatna znanja in metode za uspešno vključitev otrok ranljivih skupin, torej otrok priseljencev in Romov v šolski prostor in lokalno okolje. Svoja znanja bodo prenesli na ostale učitelje in delavce šole ter tako šolski prostor približali tem otrokom.

Na tečaju v tujini bodo delili svoje izkušnje, znanje. Prav tako pa so pripravljeni spoznavati tujo kulturo, navade, običaje ter si tako pridobili veliko koristnih informacij o temah, ki jih zanimajo.

Učitelji spremenijo svojo tradicionalno vlogo, postanejo mentorji ali moderatorji in dajejo poudarek evropskim vrednotam izobraževalnega sistema: iznajdljivemu duhu, spontanosti, užitku predstavljanja, odprtosti do drugih kultur in sprejemanju razlik. Hkrati izboljšajo svoje učno gradivo in metode.

Pričakujemo, da bodo vplivali na šolo in ustanove z ozaveščanjem multikulturnosti, večjim občutkom za pobudo, večjo usposobljenostjo v tujih jezikih; povečana raven digitalne usposobljenosti; večje razumevanje in odzivnost na socialno, jezikovno in kulturno raznolikost; bolj aktivno sodelovanje v družbi; bolj pozitiven odnos do evropskega projekta in vrednot EU; boljše razumevanje in prepoznavanje spretnosti in kvalifikacij v Evropi in širše; širše razumevanje praks, politik in sistemov v izobraževanju, usposabljanju v tujih državah; večje razumevanje povezav med formalnim in neformalnim izobraževanjem, večje možnosti za poklicni razvoj; povečana motivacija in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu.

 

 

 

What about your blue? (2017-2019)

Erasmus+ je dvoletni mednarodni projekt z naslovom What about your blue?, v katerem sodeluje osem držav (Portugalska, Turčija, Italija, Španija, Poljska , Latvija, Romunija in Slovenija). Tema projekta je voda (onesnaževanje, pomanjkanje vode, skrb za pitno vodo…). V dveh letih bomo imeli 3 projektna srečanja in 5 delovnih srečanj, na katerih bodo aktivni predvsem učenci. Pri projektu dajemo prednost učencem, saj jih čim več želimo peljati v tujino. V projektu sodelujejo učenci 8. oz. 9. razreda, čeprav so vpeti v projekt učenci celotne šole. Srečevali se bomo dva do trikrat mesečno, kjer se bomo pripravljali na srečanja in tako uresničevali cilje. Pripravili bomo predstavitev o naši šoli in Sloveniji, film o smotrni uporabi vode, film o Termah 3000, plakate o posameznih organizacijah, ankete, intervjuje, veliko platno ob svetovnem dnevu vode… Vse izdelke bomo predstavili na posameznih srečanjih.
Učenci bodo nastanjeni pri družinah, saj bodo tako bolje spoznali življenje, navade, običaje, hkrati pa imeli priložnost, da stike ohranijo in jih negujejo v bodoče.

Monika Krančič
koordinatorica projekta na šoli